Region Stockholm: Fakta & Analys av Severin Wiedenholtz

Infart Stockholm: Slussennavet och Stadshuset.

Stockholms läns landsting blev Region Stockholm vid årsskiftet 2019. Stockholm konkurrensutsatte all vård 2009, och är det enda landsting i hela Sverige som ger möjligheter för logopeder att få vårdavtal. Tanken är god, men designen av Vårdvalet följde tidsandan med ett komplicerat ersättningssystem ERSMO med prislista på olika åtgärder med detaljstyrning enligt Taylorismidealet och bilindustrin, vilket visat sig bli problematiskt i en översättning till mjukvara som hälso-och sjukvården. Logopeder kom med i Vårdval logopedi 2009, där större delen av logopedin flyttades ut till Primärvård-Geriatrik för att lagen om Vårdval, VALF (Patientlagen) ska gälla.

Vårdvalsystemet innebär att logopeder kan ansöka om att starta egen mottagning. Kriterierna för att få starttillstånd är att Verksamhetschefen är legitimerad logoped, att ekonomin sköts, och att lokalen för mottagningen är tillgänglighetsanpassad enligt strikt regelverk. Logopeden söker Vårdval utifrån i vilken stadsdel eller område mottagningen kommer att ligga: Vid ansökan ska verksamhetschefen också ange vilka vårdbehov som anses vara primärvård mottagningen kommer att rikta in sig på: Barn med försenad språkutveckling, stamning, röst, neuro: Afasi och dysartri, dyslexi. Ersättning för utfört arbete utgår enligt fast pris i efterhand till 100% konkurrensutsättning. Takbeloppet i avtalet ligger på 816.000 kr per logoped baserat på avtalsenlig lön. Bara en mottagning kommer upp i nivå 2018, och kravet är då 30 patienter per vecka och logoped som prestationsersättning. Det har införts remisskrav till logoped, vilket gör att logopedmottagningar inom Vårdvalet är beroende av remissinflöde som enda inkomstkälla, medan större landstingsegna sjukhus och kliniker som Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus också har en fast budget att utgå ifrån. Det har lett till ökade väntetider till logoped i Stockholm och en snedvridning av konkurrensen, där det stora remissflödet går till Region Stockholms egna verksamheter och något större privat logopedföretag med andra avtal. Det har gjort att väntetiderna till logoped har ökat, eftersom de inte klarar av det stora söktrycket. De mindre logopedmottagningarna inom Vårdvalet - Privata vårdgivare- får då svårt att klara sig ekonomiskt. Nya Karolinska har en särställning med delvis statlig finansiering som Universitetssjukhus.  Larmrapporter har kommit från Svenska logopedförbundet, där det finns oro för logopedernas arbetsmiljö och lönesättning. Det har gjort att Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tillsatte en utredning: Marknadsanalys för logopedin. (Peter Ölund). För Region Sverige, övriga regioner innebär de ökade väntetiderna i Stockholm att det inte längre är meningsfullt att remittera vårdsökande till Stockholm för logopedvård. Att ha god relation till Privata vårdgivare kan då blir då en bra utväg för Region Sverige. 
Analys: Det är en bra utredning som borde ge grund för att förändra Vårdvalet från ERSMO modell till en blandform med 50% fast ersättning och 50% konkurrensersättning, en konkurrensneutral vårdmarknad för att logopedföretagen ska kunna klara sig kvar och ge Valfrihet i vården under anständiga lönevillkor.  Uppdelningen Vårdval logopedi innebär i nuläget både anställda logopeder med anställningsavtal och egenanställda logopeder per F-skattesedel utan lönegaranti, vilket inte är acceptabelt. Förvaltningen och politiken behöver då vara mer öppna för de logopeder som löser situationen med att ta emot privatbetalande patienter, alternativt styra remisserna till de mottagningar som har lediga tider, och behov av intäkter för att gå runt.   Med förbättrad ersättningsmodell per fast ersättning och tillitsbaserad förvaltning kan Vårdvalet logopedi bara bli bättre. För själva idén om Vårdval med viss konkurrensutsättning gynnar alla i längden. Både patienter och logopeder. En ersättningsmodell med 50% fast ersättning i kombination med smarta redovisningssystem kommer att drastiskt minska behovet av detaljstyrning. Det gör att pengarna kan flyttas över från förvaltningen byråkratin till fler läkare, sjuksköterskor, psykologer, logopeder med flera. Då skulle skattepengarna läggas på produktiv vård och minskad administration. För en sådan reform krävs modiga politiker som står upp självständiga gentemot förvaltningen.  Alternativet ett förstatligande av hälso-och sjukvården (Svegforsutredningen) med olika utförare kontrakterade via Försäkringskassan under överseende av en aktiv Socialstyrelse enligt tysk modell. Severin Wiedenholtz, utredare